Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 27-01-2021 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 Op 19-03-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsstraat 4-8
4001 CE Tiel
Postadres Postbus 18
4000 AA Tiel

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Belastingsamenwerking Rivierenland
Archiefzorgdrager Belastingsamenwerking Rivierenland
Beleidsterreinen organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | belasting

Bevoegdheden

Artikel 4 Behartigde belangen

 1. In het kader van deze gemeenschappelijke regeling worden de belangen van de deelnemers, elk voor zover het hun grondgebied en hun belangen betreft, behartigd op het gebied van:

  1. de heffing en de invordering van de door de deelnemer aan BSR overgedragen belastingen;

  2. de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden;

  3. de uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken.

  4. de inrichting en/of het beheer van de door de deelnemer aan BSR overgedragen andere basisregistraties;

 2. Bij deze regeling is een bijlage gevoegd met daarop een overzicht van de taken die door de deelnemers aan BSR zijn overgedragen als genoemd in het eerste lid.

 3. Het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van een deelnemer kan taken als bedoeld in het eerste lid, voor zover die niet reeds zijn overgedragen, aan BSR overdragen. De deelnemers verlenen elkaar automatisch wederzijdse toestemming voor deze overdracht. Het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van een deelnemer dient een verzoek tot overdracht van de betreffende taak in bij het algemeen bestuur. Een overdracht van taken behoeft de instemming bij unaniem besluit van het algemeen bestuur. Na instemming van het algemeen bestuur draagt het college van burgemeester en wethouders onderscheidenlijk het dagelijks bestuur van de betreffende deelnemer door middel van een delegatiebesluit de taak over.

 4. Het algemeen bestuur is bevoegd om op verzoek van een deelnemer de uitvoering van taken terug te leggen bij de deelnemer, met dien verstande dat hierbij een opzegtermijn van één jaar in acht wordt genomen en deze bepaling niet geldt in geval van een wens tot uittreding van een deelnemer conform artikel 37 van de regeling.

 5. Het algemeen bestuur bepaalt de voorwaarden waaronder taken worden overgedragen of teruggelegd.

 6. Het dagelijks bestuur past bij overdracht of teruglegging de bijlage als bedoeld in het tweede lid aan, zendt deze bijlage aan de deelnemers, en draagt ervoor zorg dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel de bijlage zendt aan gedeputeerde staten van de provincies waarin de deelnemers zijn gelegen, en dat dit college de bijlage bekendmaakt door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.

Artikel 5 Overdracht bevoegdheden

 1. BSR en het bestuur van BSR als bedoeld in de artikelen 3 en 24 van deze gemeenschappelijke regeling komen de bevoegdheden toe die in deze regeling aan BSR en het bestuur van BSR zijn toegekend.

 2. Aan BSR worden geen verordenende bevoegdheden toegekend.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2008 Avri Dagelijks bestuur
01-01-2008 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
01-01-2008 Rivierenland Dagelijks bestuur
25-12-2013 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders
25-12-2013 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

BSR helpt publieke organisaties in Nederland bij het juist en klantgericht heffen en innen van lokale belastingen inclusief uitvoering van de wet WOZ (Waardering Onroerende Zaken), WKPB (Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen onroerende zaken) en BAG (Basisregistraties Adressen en Gebouwen).

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Belastingsamenwerking Rivierenland
Afkorting BSR
Datum van oprichting 01-01-2008
Telefoon (0344) 70 47 04 (algemeen)
Internet https://www.bsr.nl (algemeen)
https://www.bsr.nl/contact (contact)
Contactpagina https://www.bsr.nl/contact/
Sociale Media Belastingsamenwerking Rivierenland (LinkedIn)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?