Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 14-04-2023 Op 02-02-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 14-04-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Beheerskantoor
Noorderlaaik 1
1511 BX Oostzaan
Noord-Holland
Postadres Postbus 2571
2002 RB Haarlem

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap Twiske-Waterland
Archiefzorgdrager Recreatieschap Twiske-Waterland
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
organisatie en bedrijfsvoering

Bevoegdheden

Artikel 3

 1. Ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelen worden aan het recreatieschap de volgende taken toegekend:

  1. het jaarlijks opstellen en het aanpassen van een jaarbegroting en van een meerjarenbegroting, die geldt voor de periode, volgend op het jaar waarvoor de jaarbegroting geldt.

  2. het periodiek opstellen dan wel aanpassen van een beleidsplan, dat ondermeer omvat een prioriteiten- en investeringsschema en het opmaken en vaststellen van plannen voor de werken van het recreatieschap, waaronder begrepen basis- en deelplannen alsmede beheerplannen.

  3. het uitoefenen van toezicht op de naleving van bepalingen in wetten, reglementen en verordeningen in het gebied voor zover vermeld in een bijlage bij dit artikel.

  4. het verwerven, ruilen, bezwaren en vervreemden van roerende en onroerende zaken, vorderingen of persoonlijke rechten en tot het verhuren, verpachten of op ander wijze in gebruik geven van de eigendommen van het recreatieschap.

  5. het aangaan van geldleningen.

 2. Ter verwezenlijking van de in artikel 2 genoemde doelen worden aan het algemeen bestuur van het recreatieschap de volgende bevoegdheden toegekend:

  1. het vaststellen van verordeningen, op overtreding waarvan een geldboete van de tweede categorie kan worden gesteld.

  2. Het uitoefenen van de gemeentelijke bevoegdheden, ingevolge artikel 430a van het Wetboek van Strafrecht (ongeklede recreatie), indien en voor zover het algemeen bestuur heeft verklaard daartoe over te gaan.

  3. Het uitoefenen van de bevoegdheid van burgemeester en wethouders, als bedoeld in artikel 8.2, eerste lid van de Wet milieubeheer voor wat betreft het gestelde in bijlage I, categorie 19, sub g, onder 1 van het Inrichtingen- en Vergunningenbesluit Milieubeheer (gemotoriseerde modelvliegtuigen, -vaartuigen, -voertuigen) indien en voor zover het algemeen bestuur heeft verklaard daartoe over te gaan.

  4. Het uitoefenen van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang zoals bedoeld in artikel 125 van de Gemeentewet en artikel 122 van de Provinciewet indien en voor zover de toepassing van bestuursdwang dient tot handhaving van door het bestuur van het recreatieschap vastgestelde regels.

Artikel 4

 1. Voor zover wettelijke regels zich daartegen niet verzetten kan het algemeen bestuur bij verordening de uitoefening van bepaald aangewezen bestuursbevoegdheden aan uitvoeringsorganen mandateren.

 2. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het vaststellen van een verordening, door strafbepalingen of bestuursdwang te handhaven, dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van elk der deelnemende gemeenten en provinciale staten. Het dagelijks bestuur zendt het ontwerp van die verordening aan de deelnemers. Alle deelnemers zenden binnen drie maanden na ontvangst van het ontwerp van die verordening schriftelijk bericht aan het algemeen bestuur.

 3. Indien de raad van een gemeente, op het grondgebied waarvan de verordening betrekking heeft, schriftelijk heeft bericht, dat naar zijn mening de verordening geheel of ten dele niet dient te gelden voor bepaald aangewezen gebieden van deze gemeente, worden deze gebieden uitgesloten van de werkingssfeer van de betreffende bepalingen van de verordening. Deze uitsluiting geldt slechts indien:

  1. een gemeentelijke verordening voorziet in hetzelfde onderwerp, en

  2. door de raad van deze gemeente voorzien is in een mandaatregeling met betrekking tot de voor het beheer en toezicht noodzakelijke bevoegdheden voor het uitvoeringsorgaan dat door het recreatieschap is belast met het beheer over het gebied.

 4. In de door het algemeen bestuur vast te stellen verordening als bedoeld in lid 2 wordt een eventuele uitsluiting als bedoeld in het derde lid, vermeld met verwijzing naar de voor deze gebieden geldende gemeentelijke verordening.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2012 Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Gemeente Zaanstad College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2012 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-2016 Gemeente Alkmaar College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

 1. Deze regeling heeft ten doel binnen een gebied, als aangegeven op de bij deze regeling behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening:

  1. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie;

  2. in samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu;

  3. het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt en

  4. het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde doelstellingen.

Grondslagen (2)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Twiske-Waterland
Datum van oprichting 01-01-2012
Telefoon (075) 684 43 38 (algemeen)
Internet https://www.twiske-waterland.nl (algemeen)
E-mail info@twiske-waterland.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.twiske-waterland.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?