Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 08-06-2024 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 20-06-2024 Op 20-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 20-06-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Laan van 's-Gravenmade 9
2495 BD Den Haag
Postadres Postbus 16428
2500 BK Den Haag

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex 2018
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Avalex
Archiefzorgdrager Avalex
Beleidsterreinen natuur en milieu | afval

Bevoegdheden

Artikel 11: Bevoegdheden

  1. De colleges kunnen, direct of indirect, bevoegdheden voor de uitvoering van de taken, bedoeld in artikel 9, eerste en tweede lid, aan de directeur in mandaat opdragen. Mandaten als bedoeld in de vorige zin, worden opgenomen in separate mandaatbesluiten. Deze mandaatbesluiten worden opgenomen in een mandaatregister.

  2. De colleges dragen geen bevoegdheden over aan het bestuur.

  3. Het bestuur kan besluiten tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Het bestuur besluit hiertoe alleen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het belang, genoemd in artikel 2. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen ter kennis van het bestuur te brengen.

  4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op deelname aan gemeenschappelijke regelingen overeenkomstig de wet.

Deelnemende organisaties (6)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
02-04-2001 Gemeente Leidschendam-Voorburg College van burgemeester en wethouders
02-04-2001 Gemeente Rijswijk College van burgemeester en wethouders
01-10-2004 Gemeente Pijnacker-Nootdorp College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Wassenaar College van burgemeester en wethouders
01-07-2007 Gemeente Delft College van burgemeester en wethouders
01-01-2010 Gemeente Midden-Delfland College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling beoogt het doeltreffend en doelmatig uitvoeren of doen uitvoeren van de reinigingstaken van de deelnemende gemeenten, voortkomend uit of samenhangend met taken op het gebied van het gemeentelijke afvalbeleid, die voortvloeien uit de Wet milieubeheer. Avalex kan ten behoeve van dit belang structureel samenwerken met andere organisaties, dan wel participeren in andere organisaties, een en ander overeenkomstig de bepalingen elders in deze regeling.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Avalex
Datum van oprichting 02-04-2001
Telefoon (070) 337 30 00 (algemeen)
(0900) 05 07 (contact centrum)
Internet https://www.avalex.nl (algemeen)
https://www.avalex.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@avalex.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.avalex.nl/contact
Sociale Media Avalex (Facebook)

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?