Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 298
3311 GR Dordrecht
Zuid-Holland
Postadres Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Zuid-Holland

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Sociaal
Archiefzorgdrager Sociaal
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie | ondernemen,
organisatie en bedrijfsvoering,
overheidsfinanciën | begroting,
overheidsfinanciën | belasting,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 5 Algemene bepalingen

 1. Drechtsteden vervult ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling de taken:

  1. welke in deze regeling in artikel 6, eerste lid als autonome taken zijn aangeduid;

  2. welke bij afzonderlijk eensluidend besluit van het (de) bevoegde bestuursorga(a)n(en) van alle gemeenten aan Drechtsteden zijn gedelegeerd.

  3. welke bij afzonderlijk eensluidend besluit van het (de) bevoegde bestuursorga(a)n(en) van alle gemeenten aan Drechtsteden zijn gemandateerd dan wel waarvoor volmacht of machtiging is verleend.

  4. welke worden uitgevoerd ten behoeve van één of enkele gemeenten en bij afzonderlijk eensluidend besluit van de bevoegde bestuursorganen van deze gemeenten zijn gemandateerd dan wel waarvoor volmacht of machtiging is verleend en door de Drechtraad zijn aanvaard.

  5. welke worden uitgevoerd ten behoeve van de gemeenten en door deze gemeenten zijn opgedragen aan Drechtsteden in artikel 7, eerste lid, van deze regeling.

 2. De in het eerste lid genoemde besluiten bevatten tevens de aanduiding van de specifieke bevoegdheden die door de gemeente(n) worden overgedragen aan de Drechtsteden.

 3. Naast de in het eerste lid bedoelde taken kan Drechtsteden ook de uitvoering van taken ten behoeve van ook andere dan de in de aanhef genoemde gemeenten, rijk, provincie en andere publiekrechtelijke lichamen op zich nemen.

 4. De uitvoering van de in het derde lid bedoelde taken kan plaatsvinden door middel van een daartoe tussen het betreffende overheids-/publiekrechtelijke lichaam en Drechtsteden te sluiten overeenkomst en door middel van deelname door het betreffende overheids-/publiekrechtelijke lichaam aan de regeling voor die ta(a)k(en), onder door de Drechtraad te stellen voorwaarden.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
08-03-2006 Gemeente Alblasserdam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-03-2006 Gemeente Dordrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-03-2006 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-03-2006 Gemeente Papendrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-03-2006 Gemeente Sliedrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-03-2006 Gemeente Zwijndrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2018 Gemeente Hardinxveld-Giessendam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

 1. Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied.

 2. Ter verwezenlijking van de in het vorige lid genoemde doelstelling behartigt Drechtsteden, met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen:

  1. Economie, arbeidsmarktbeleid en bereikbaarheid (economie, grondzaken, bereikbaarheid, recreatie en toerisme)

  2. Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, duurzaamheid, milieu, water, publieke infrastructuur, externe -, water- en verkeersveiligheid)

  3. Sociaal (sociale zekerheid en - ontwikkeling, sociale werkvoorziening, kennisinfrastructuur, sport en cultuur)

  4. Bestuurlijke – en netwerkontwikkeling

  5. Staf- en ondersteunende diensten, beheer basisregistraties en de bedrijfsvoering

  6. Sociaal-geografisch onderzoek

  7. De uitvoering van de belastingheffing en -invordering.

 3. Naast de in het tweede lid genoemde belangen heeft Drechtsteden als doelstelling zorg te dragen voor:

  1. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels hebben vastgesteld, elk voor zover het hun gebied betreft;

  2. de uitvoering van de Wet WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.

Grondslagen (14)

Instellingsbesluiten (10)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociaal
Afkorting GRS
Datum van oprichting 08-03-2006
Telefoon (078) 770 41 76 (algemeen (keuze 3))
(078) 770 41 73 ()
Internet https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/ (algemeen)
E-mail ape.jaquet@dordrecht.nl (algemeen)
ar.zwaal@dordrecht.nl ()
Contactpagina https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?