Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 25-01-2023 Op 07-07-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 25-01-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Professor Bellefroidstraat 11
6525 AG Nijmegen
Postadres Postbus 1120
6501 BC Nijmegen

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie
Bronhouder Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde belangen is de veiligheidsregio belast met de uitvoering van de volgende taken en beschikt zij - onverminderd het bepaalde in artikel 30 van de wet - over de daarbij behorende bevoegdheden:

a. het in stand houden van een (regionale) brandweer;

b. het in stand houden van een bureau GHOR;

c. het in stand houden van een Regionale Ambulance Voorziening (RAV);

d. het in stand houden van een gemeenschappelijke meldkamer;

e. het waarschuwen van de bevolking, het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting, het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet veiligheidsregio's;

f. het opstellen, vaststellen en uitvoeren van een beleidsplan, gebaseerd op een risicoprofiel, en een crisisplan;

g. het daadwerkelijk verlenen of doen verlenen van ambulancezorg- en vervoer;

h. het inventariseren van risico's van branden, rampen en crises;

i. het adviseren van het bevoegd gezag over risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de Wet veiligheidsregio's aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald;

j. het adviseren van het bevoegde college van Burgemeester en Wethouders over de taak bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio's;

k. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing, inclusief de advisering over de gemeentelijke voorbereidingen daarop;

l. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

m. het aanwijzen van een inrichting als bedrijfsbrandweerplichtig, als bedoeld in artikel 31 van de Wet veiligheidsregio's;

n. het maken van schriftelijke afspraken en het - zo nodig - in overleg treden met instellingen, zorgaanbieders en ambulancevervoerders, zoals bedoeld in artikel 33 en 34 van de Wet veiligheidsregio's;

o. het sluiten van convenanten met de regiopolitie, andere overheden en derden over de afstemming, voorbereiding of uitvoering van taken die betrekking hebben op de hulpverlening en veiligheid;

p. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de in dit artikel genoemde taken;

q. het verschaffen van informatie en het zorg dragen voor de communicatie over rampen en crises, als bedoeld in de artikelen 46 en 49 van de Wet veiligheidsregio's;

r. het geven van een bevel als bedoeld in artikel 48, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio's.

s. het zorg dragen voor een periodieke kostenevaluatie en visitatie, als bedoeld in artikel 56 van de Wet veiligheidsregio's;

t. het aanwijzen van ambtenaren die zijn belast met toezicht, als bedoeld in artikel 61 van de Wet veiligheidsregio's en het daarvan mededeling doen door plaatsing in de Staatscourant;

u. het aanwijzen van een functionaris die is belast met de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten treffen met het oog op een ramp of crisis;

v. het opleggen van een last onder bestuursdwang, als bedoeld in artikel 63 van de Wet veiligheidsregio's;

w. het bespreken van onderwerpen op het terrein van sociale veiligheid waarvoor afstemming raadzaam is;

y. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, alsmede het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen, anders dan door brand, in de gemeenten;

z. het oprichten van of deelnemen in stichtingen, vennootschappen, en coöperatieve en andere verenigingen, dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelneming overeenkomstig artikel 31a Wet gemeenschappelijke regelingen

aa. alle overige taken en bevoegdheden, die - nu of in de toekomst - op grond van de wet- en regelgeving worden opgedragen aan het bestuur van de veiligheidsregio.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Beuningen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Buren College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Culemborg College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Druten College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Heumen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Maasdriel College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Neder-Betuwe College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Nijmegen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Tiel College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente West Maas en Waal College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Wijchen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Zaltbommel College van burgemeester en wethouders
01-01-2016 Gemeente Berg en Dal College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente West Betuwe College van burgemeester en wethouders

Doel

De veiligheidsregio behartigt de belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:

a. Brandweerzorg;

b. Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);

c. Rampenbestrijding en crisisbeheersing;

d. Ambulancezorg;

e. Het voorzien in de meldkamerfunctie;

f. Sociale Veiligheid, voor zover het gaat over onderwerpen waarover regionale afstemming gewenst is.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
Afkorting VRGZ
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (088) 457 50 00 (algemeen)
Internet https://www.vrgz.nl (algemeen)
E-mail info@vrgz.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.vrgz.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?