Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 25-12-2019 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 09-09-2021 Op 03-06-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 09-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Gemeente Dantumadiel
Hynsteblom 4
9104 BR Damwâld
Postadres Postbus 22
9104 ZG Damwâld
Fryslân

Algemene informatie

Citeertitel Bedrijfsvoeringsorganisatie Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Archiefzorgdrager Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Beleidsterreinen onderwijs en wetenschap | basisonderwijs,
onderwijs en wetenschap | beroepsonderwijs,
onderwijs en wetenschap | speciaal onderwijs,
onderwijs en wetenschap | voortgezet onderwijs,
verkeer | openbaar vervoer

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen.

  2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht bevorderen de deelnemers, ter uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken, dat door de bevoegde bestuursorganen van de deelnemende gemeenten en de provincie aan het bestuur van het Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân mandaat wordt verleend om besluiten te nemen, volmacht wordt verleend tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging wordt verleend tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Deelnemende organisaties (5)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
23-03-2017 Gemeente Achtkarspelen College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Gemeente Tytsjerksteradiel College van burgemeester en wethouders
23-03-2017 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân College van burgemeester en wethouders

Doel

Het belang van de regeling is het realiseren van het behoud en/ of verbeteren van de leefbaarheid in de regio Noordoost Fryslân. Specifiek ziet de regeling toe op het realiseren van dit belang door het verhogen van de bereikbaarheid en het efficiënt organiseren van doelgroepenvervoer en openbaar vervoer, door het realiseren van een samenhangend vervoerssysteem in de regio.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Mobiliteitsbureau Noordoost Fryslân
Datum van oprichting 23-03-2017
Telefoon 06 34 21 04 33 (Coordinator)
06 40 75 36 66 (Controller)
(0900) 405 05 00 (Centrale)
Internet https://www.jobinder.nl (algemeen)
E-mail info@mobiliteitsbureau.nl (algemeen)
p.maasbommel@mobiliteitsbureau.nl (Coordinator)
j.dijkstra@mobiliteitsbureau.nl (Controller)
Contactpagina https://www.jobinder.nl/service-en-contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?