Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-04-2022 Op 13-04-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-04-2022 doorgevoerd.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 298
3311 GR Dordrecht
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Telefoon (078) 770 41 76 (algemeen (keuze 3))
(078) 770 41 73
Internet https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/ (algemeen)
E-mail ape.jaquet@dordrecht.nl (algemeen)
ar.zwaal@dordrecht.nl

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Sociaal
Archiefzorgdrager Sociaal
Beleidsterreinen economie | ondernemen,
overheidsfinanciën | begroting,
overheidsfinanciën | belasting,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 4. Grondslagen

 1. GRS vervult ten behoeve van de in artikel 3 genoemde doelstelling de taken:

  1. die bij deze Regeling aan de GRS zijn gedelegeerd;

  2. die bij deze Regeling aan de GRS zijn gemandateerd dan wel waarvoor volmacht of machtiging is verleend;

  3. die worden uitgevoerd in opdracht van één of enkele gemeenten.

 2. De in het eerste lid onder c bedoelde taken worden niet uitgevoerd dan nadat de betreffende taken zijn vastgelegd in een tussen het Dagelijks Bestuur en het college van de betreffende gemeente(n) af te sluiten dienstverleningsovereenkomst en bij afzonderlijk besluit van het college of de colleges van de betreffende gemeente(n) de voor de uitvoering van die taken vereiste bevoegdheden zijn gedelegeerd of gemandateerd dan wel dan wanneer daarvoor volmacht of machtiging is verleend.

 3. Naast de in het eerste lid bedoelde taken kan de GRS ook de uitvoering van taken ten behoeve van andere dan de in de aanhef genoemde gemeenten of het rijk, de provincie en andere publiekrechtelijke lichamen op zich nemen.

 4. De uitvoering van de in het derde lid bedoelde taken kan plaatsvinden door middel van een daartoe tussen het betreffende overheids-/publiekrechtelijke lichaam en de GRS te sluiten overeenkomst en door middel van deelname door het betreffende overheids-/publiekrechtelijke lichaam aan de regeling voor die ta(a)k(en), onder door het Algemeen Bestuur te stellen voorwaarden.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
08-03-2006 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Papendrecht College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Sliedrecht College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Zwijndrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De GRS heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze Regeling, bij te dragen aan de beleidsontwikkeling van de gemeenten op de gebieden van het sociaal domein en sociale werkvoorziening en uitvoering te geven aan het op deze gebieden vastgestelde beleid.

 2. Ter verwezenlijking van de in het eerste lid genoemde doelstelling behartigt de GRS de gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen van sociaaleconomische versterking, sociaal domein en sociale werkvoorziening.

Financieel

Organisatiecode 0621
KvK-nummer 52618196

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociaal
Datum van oprichting 08-03-2006
Bezoekadres Spuiboulevard 298
3311 GR Dordrecht
Postadres Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Telefoon (078) 770 41 76 (algemeen (keuze 3))
(078) 770 41 73
Internet https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/ (algemeen)
E-mail ape.jaquet@dordrecht.nl (algemeen)
ar.zwaal@dordrecht.nl

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.