Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Spuiboulevard 298
3311 GR Dordrecht
Zuid-Holland
Postadres Postbus 619
3300 AP Dordrecht
Zuid-Holland

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Sociaal
Archiefzorgdrager Sociaal
Beleidsterreinen economie | ondernemen,
overheidsfinanciën | begroting,
overheidsfinanciën | belasting,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
sociale zekerheid | gezin en kinderen,
sociale zekerheid | ouderen,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 4. Grondslagen, artikel 5 Taken

 1. GRS vervult ten behoeve van de in artikel 3 genoemde doelstelling de taken:

  1. die bij deze Regeling aan de GRS zijn gedelegeerd;

  2. die bij deze Regeling aan de GRS zijn gemandateerd dan wel waarvoor volmacht of machtiging is verleend;

  3. die worden uitgevoerd in opdracht van één of enkele gemeenten.

 2. De in het eerste lid onder c bedoelde taken worden niet uitgevoerd dan nadat de betreffende taken zijn vastgelegd in een tussen het Dagelijks Bestuur en het college van de betreffende gemeente(n) af te sluiten dienstverleningsovereenkomst en bij afzonderlijk besluit van het college of de colleges van de betreffende gemeente(n) de voor de uitvoering van die taken vereiste bevoegdheden zijn gedelegeerd of gemandateerd dan wel dan wanneer daarvoor volmacht of machtiging is verleend.

 3. Naast de in het eerste lid bedoelde taken kan de GRS ook de uitvoering van taken ten behoeve van andere dan de in de aanhef genoemde gemeenten of het rijk, de provincie en andere publiekrechtelijke lichamen op zich nemen.

 4. De uitvoering van de in het derde lid bedoelde taken kan plaatsvinden door middel van een daartoe tussen het betreffende overheids-/publiekrechtelijke lichaam en de GRS te sluiten overeenkomst en door middel van deelname door het betreffende overheids-/publiekrechtelijke lichaam aan de regeling voor die ta(a)k(en), onder door het Algemeen Bestuur te stellen voorwaarden.

Artikel 5

 1. Aan het bestuur van de GRS worden de volgende taken gedelegeerd en gemandateerd als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a en b: Onderwerp Bevoegdheden Participatiewet a. Het vaststellen van nadere regels wordt gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur, met uitzondering van de nadere regels voor aanvullende inkomensondersteuning (paragraaf 4.1. van de Participatiewet). b. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
a. Het vaststellen van nadere regels wordt gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur; b. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur. Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
a. Het vaststellen van nadere regels wordt gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur; b. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

De Wmo 2015, voor zover dit de maatwerkvoorzieningen betreft, zoals nader aangeduid in de desbetreffende begripsbepaling van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015, met inbegrip van de bevoegdheden genoemd in artikel 6.1 Wmo 2015 en met uitzondering van beschermd wonen en opvang. a. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de in de eerste kolom genoemde artikelen, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
a. Het vaststellen van nadere regels wordt gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur; b. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Wet kinderopvang, voor zover betrekking hebbend op de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang (hoofdstuk 1).
a. Het vaststellen van nadere regels wordt gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur; b. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden, die bij of krachtens het in de eerste kolom genoemde hoofdstuk, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
a. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de wet, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur met uitzondering van de uitvoering van preventie, nazorg en vroegsignalering. b. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden op het gebied van de taken preventie, nazorg en vroegsignalering, die bij of krachtens de wet, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur.

Wet Sociale Werkvoorziening, voor zover betrekking hebbend op de in het vijfde lid genoemde taken
a. Het vaststellen van nadere regels wordt gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur; b. Alle uitvoerende taken en bevoegdheden, die bij of krachtens de in de eerste kolom genoemde taken, alsmede de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en uitvoeringsregelingen, aan de colleges zijn toegekend, worden gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur.

Algemene wet bestuursrecht
a. Het vaststellen van nadere regels wordt gedelegeerd aan het Algemeen Bestuur; b. De uitvoering van titel 4.2 Awb wordt gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur

Beschermd wonen en opvang
De uitvoeringstaken waartoe door de gemeente Dordrecht specifiek opdracht is gegeven worden gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur.

Wet op de lijkbezorging De uitvoering van de artikelen 21 en 22 en het verlenen van toestemming voor het verrichten van sectie op het lichaam van een overledene op grond van artikel 72, tweede lid van de Wet op de lijkbezorging worden gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur.

Burgerlijk Wetboek
De bevoegdheid tot het indienen van een verzoek tot instelling van een bewind wegens verkwisting of het hebben van problematische schulden op grond van artikel 1:432 BW respectievelijk tot het verlengen of opheffen van een ingesteld bewind op grond van artikel 1:449 BW wordt gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur.

 1. Conform artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen zowel het Algemeen Bestuur als het Dagelijks Bestuur van de regeling beleidsregels vaststellen met betrekking tot de aan hen gedelegeerde en gemandateerde bevoegdheden.
 2. De Gemeenten kunnen in de door hen vast te stellen verordeningen en andere algemeen verbindende voorschriften beleidsinhoudelijke verschillen opnemen die aansluiten op de lokale wensen en behoeften. De eventuele meer- of minderkosten in de uitvoering worden via een uitvoeringstoets door de GRS in beeld gebracht en verrekend met de betreffende gemeente(n).
 3. De Gemeenten kunnen aan het Algemeen Bestuur en aan het Dagelijks Bestuur opdragen om in de op grond van het eerste lid vast te stellen nadere regels en beleidsregels beleidsinhoudelijke verschillen op te nemen die aansluiten op de lokale wensen en behoeften. De eventuele meer- of minderkosten in de uitvoering worden via een uitvoeringstoets door de GRS in beeld gebracht en verrekend met de betreffende gemeente(n).
 4. Naast de in lid 1 en 2 genoemde gedelegeerde en gemandateerde taken heeft het bestuur van de GRS de volgende taken:
  Sociaal a. Het, in co-creatie met de Gemeenten, voorbereiden van een door de lokale raden vast te stellen regionale visie sociaal beleid; b. Het, in co-creatie met de Gemeenten, voorbereiden van door de lokale raden vast te stellen verordeningen en beleidsplannen; c. Het, in co-creatie met de Gemeenten, voorbereiden van door de colleges vast te stellen nadere regels, voor zover deze betrekking hebben op de in het eerste lid genoemde taken.

Sociale werkvoorziening (Wsw) Het in samenhang met de Participatiewet (doen) uitvoeren van de Wsw, aangepaste arbeid en daarmee verband houdende vraagstukken (artikel 1, tweede lid Wsw) op de volgende terreinen: a. Het met de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk ontwikkelen van beleid en het stellen van kaders op het gebied van het (doen) verschaffen van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan mensen die op 1 januari 2015 een sw-indicatie en een dienstbetrekking bij de GR Drechtwerk hadden; b. Het in relatie tot het gestelde onder a overdragen van de daartoe verkregen Rijksmiddelen Wsw aan de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtwerk; c. Het organiseren van cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening; d. Het uitvoeren van al die werkzaamheden en activiteiten die dienstbaar zijn aan en voortvloeien uit de onder a tot en met c genoemde taken.

 1. De gemeente Hardinxveld-Giessendam neemt niet deel aan de in het vijfde lid, onder het kopje “Sociale werkvoorziening (Wsw)” genoemde taken. Indien zij alsnog deel wil gaan nemen aan deze taken dient zij dit tijdig bij het algemeen bestuur kenbaar te maken. Aan de deelname kunnen door het algemeen bestuur voorwaarden worden verbonden.

Deelnemende organisaties (7)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
08-03-2006 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Papendrecht College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Sliedrecht College van burgemeester en wethouders
08-03-2006 Gemeente Zwijndrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2018 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De GRS heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze Regeling, bij te dragen aan de beleidsontwikkeling van de gemeenten op de gebieden van het sociaal domein en sociale werkvoorziening en uitvoering te geven aan het op deze gebieden vastgestelde beleid.

 2. Ter verwezenlijking van de in het eerste lid genoemde doelstelling behartigt de GRS de gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen van sociaaleconomische versterking, sociaal domein en sociale werkvoorziening.

Grondslagen (6)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Sociaal
Afkorting GRS
Datum van oprichting 08-03-2006
Telefoon (078) 770 41 76 (algemeen (keuze 3))
(078) 770 41 73 ()
Internet https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/ (algemeen)
E-mail ape.jaquet@dordrecht.nl (algemeen)
ar.zwaal@dordrecht.nl ()
Contactpagina https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?