Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 29-12-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-05-2024 Op 23-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 8058
3503 RB Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Stichtse Groenlanden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie
Bronhouder Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Archiefzorgdrager Recreatieschap Stichtse Groenlanden

Bevoegdheden

Artikel 7 Taken en bevoegdheden

  1. Bij de uitoefening van de taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur vinden de in de Provinciewet gestelde regels zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

  2. Tot de taken van het algemeen bestuur behoren alle bevoegdheden die aan het algemeen bestuur toekomen ingevolge artikel 4 van deze regeling en die niet bij of krachtens de bepalingen van deze regeling aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter zijn opgedragen.

  3. Het algemeen bestuur kan voor de uitvoering van de taken bedoeld in artikel 4 lid 1 onder a en b één of meerdere uitvoeringsorganisatie(s) aanwijzen.

  4. Indien het algemeen bestuur een besluit als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder d wenst vast te stellen, te wijzigen of in te trekken, legt het een voorstel daartoe met toelichting voor aan de raden van de gemeenten en aan provinciale staten. De raden van de gemeenten en provinciale staten kunnen binnen 3 maanden na verzending van het voorstel, schriftelijk hun oordeel inzake dat voorstel geven. Het algemeen bestuur besluit niet alvorens deze termijn verstreken is dan wel het bericht van de raden van alle gemeenten en provinciale staten is ontvangen. Deze procedure geldt niet voor algemeen verbindende voorschriften of besluiten ter bescherming van werken, inrichtingen of eigendommen van het recreatieschap.

  5. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de afkondiging van de algemeen verbindende voorschriften overeenkomstig artikel 6 van de Bekendmakingswet.

  6. Deze regeling laat onverlet de bevoegdheid van de besturen van de gemeenten algemeen verbindende voorschriften als bedoeld in het vierde lid vast te stellen die aanvullende bepalingen bevatten ten aanzien van onderwerpen, waarin een algemeen verbindend voorschrift van het recreatieschap reeds heeft voorzien, tenzij deze bepalingen in strijd zijn met de door het recreatieschap vastgestelde bepalingen.

  7. Het algemeen bestuur kan een ambtelijke klankbordgroep instellen, waarin vertegenwoordigers van de deelnemers kunnen participeren. Taak en werkwijze van de ambtelijke klankbordgroep worden geregeld in een nader besluit.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1996 Gemeente De Ronde Venen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Houten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente IJsselstein Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Lopik Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Nieuwegein Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Utrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Gemeente Woerden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-1996 Provincie Utrecht Gedeputeerde staten,
Provinciale staten
01-01-2001 Gemeente De Bilt Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2011 Gemeente Stichtse Vecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Deze regeling is getroffen ter behartiging van het belang van de deelnemers bij de intergemeentelijke openluchtrecreatie en de bescherming van natuur en landschap.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap Stichtse Groenlanden
Datum van oprichting 20-12-1989
Telefoon (030) 692 61 11 (algemeen)
Internet http://www.recreatieschapstichtsegroenlanden.nl (algemeen)
E-mail stichtsegroenlanden@staatsbosbeheer.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?