Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 10-04-2020 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 22-12-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Botter 14-15
8232 JP Lelystad
Postadres Postbus 2341
8203 AH Lelystad

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Bevoegdheden

Artikel 4. Taken

 1. De Omgevingsdienst kan adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten op het gebied van milieu en verzorgt de uitvoering van programma's en projecten voor de deelnemers, waaronder begrepen het ontwikkelen en handhaven van een gemeenschappelijk uitvoerend milieubeleid, het leveren van milieutechnische kennis, het uitvoeren van onderzoek en metingen en het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling.

 2. De Omgevingsdienst verricht werkzaamheden voor de colleges, voor zover daartoe opdracht of mandaat is verleend.

 3. De Omgevingsdienst verricht in elk geval werkzaamheden voor de colleges, met inachtneming van het door de diverse colleges vastgestelde beleid op het gebied van:

  1. de Wet milieubeheer, met uitzondering van de titels 10.4 en 10.5 en artikel 10.63, eerste lid;

  2. de Wet geluidhinder;

  3. de Wet bodembescherming;

  4. de Wabo, voor zover deze taken en bevoegdheden uitsluitend betrekking hebben op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e;

  5. het toezicht- en handhavingstaken bij of krachtens de onder a tot en met d genoemde wetten;

  6. milieu-, toezichts- en handhavingstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd in onder a tot en met d, bij nadere regeling vastgesteld.

 4. De Omgevingsdienst verricht werkzaamheden voor Gedeputeerde Staten, voor zover daartoe opdracht of mandaat is verleend en met inachtneming van het door Gedeputeerde Staten vastgestelde beleid op het gebied van:

  1. de in het derde lid, onder a tot en met d genoemde wet- en regelgeving, voor zover Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn;

  2. de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland onderscheidenlijk de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland;

  3. de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden;

  4. de Waterwet;

  5. de Wabo;

  6. de Wet natuurbescherming, de Natuurschoonwet 1928 en de provinciale verordening bescherming landschap en natuur;

  7. de Ontgrondingenwet;

  8. de toezichts- en handhavingstaken bij of krachtens de onder a tot en met g genoemde wetten;

  9. milieu-, toezichts- en handhavingstaken op grond van andere wet- en regelgeving dan onder a tot en met f genoemd bij nadere regeling vastgesteld.

 5. De Omgevingsdienst verricht werkzaamheden ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering zoals:

  1. het opstellen en vaststellen van een bedrijfsplan en beleidsplannen van de Omgevingsdienst;

  2. het jaarlijks vaststellen van een jaarverslag.

 6. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de Omgevingsdienst in mandaat opgedragen taken en bevoegdheden ondermandaat worden verleend. Dit lid is van overeenkomstige toepassing op de machtiging ter verrichting van (andere) taken.

 7. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in het tweede tot en met zesde lid, ter uitvoering strekken van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan de Omgevingsdienst zijn gemandateerd en waartoe de Omgevingsdienst gemachtigd is.

 8. De Omgevingsdienst kan op hun verzoek aan deelnemers en derden, zijnde niet deelnemers aan deze regeling, adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden verrichten tegen vergoeding. Hieronder valt in elk geval ook het organiseren en verzorgen van opleidingen gerelateerd aan het takenpakket van de Omgevingsdienst.

 9. De totale omvang op jaarbasis van werkzaamheden als bedoeld in het achtste lid mag niet meer bedragen dan de grenzen bedoeld in artikel 2.24b, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012.

 10. De deelnemende gemeenten kunnen er voor kiezen om voor de ondersteuning van de rampenbestrijding en crisisbeheersing, aanvullende onderdelen onder te brengen bij de Omgevingsdienst, voor zover deze taken niet op grond van de wet reeds aan het bestuur van de Veiligheidsregio Flevoland onderscheidenlijk de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek dan wel de GGD Flevoland of de GGD Gooi en Vechtstreek toekomen.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Almere College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Blaricum College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Hilversum College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Huizen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Laren College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Lelystad College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Noordoostpolder College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Urk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Wijdemeren College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Zeewolde College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Provincie Flevoland Gedeputeerde staten
01-01-2013 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten
01-01-2016 Gemeente Gooise Meren College van burgemeester en wethouders

Doel

 1. De regeling wordt getroffen om te voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 5.3 van de Wabo en anderszins om de deelnemers te ondersteunen bij taken in het kader van het omgevingsrecht.

 2. Deze regeling is opgezet door de deelnemers met als doel om een robuuste Omgevingsdienst te vormen ten behoeve van een adequate uitvoering van milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de deelnemers, met inachtneming van artikel 3, derde lid.

 3. De deelnemers kiezen voor een verbetering van de fysieke leefomgeving door de uitvoering van de taken onder te brengen in deze regionale Omgevingsdienst. De uitvoering wordt bij de Omgevingsdienst ondergebracht met het behoud van de eigen bevoegdheden van alle deelnemers.

 4. Tevens kan de Omgevingsdienst taken verrichten voor zover de deelnemers hiertoe mandaten of anderszins opdracht verlenen.

Grondslagen (7)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Afkorting OFGV
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (088) 633 30 00 (algemeen)
Internet https://www.ofgv.nl (algemeen)
E-mail info@ofgv.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.ofgv.nl/contact/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?