Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ)

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 11-03-2020 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 01-02-2023 Op 26-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 01-02-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prof. Kohnstammlaan 10
3312 Kl Dordrecht
Zuid-Holland
Postadres Postbus 350
3300 AJ Dordrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid

Bevoegdheden

Artikel 5

  1. Het openbaar lichaam is bevoegd tot het verrichten van diensten voor één of meer deelnemende gemeenten en andere overheden, indien deze daarom verzoeken en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt.

  2. Het openbaar lichaam is bevoegd tot het verrichten van diensten ten behoeve van instellingen en organen waarin het openbaar lichaam namens de deelnemende gemeenten zitting heeft, indien de desbetreffende instelling of het orgaan hierom verzoekt en het algemeen bestuur dat verzoek inwilligt.

  3. Een besluit tot dienstverlening vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden waaronder tot de gevraagde dienstverlening wordt overgegaan.

Deelnemende organisaties (10)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
24-06-2009 Gemeente Alblasserdam College van burgemeester en wethouders
24-06-2009 Gemeente Dordrecht College van burgemeester en wethouders
24-06-2009 Gemeente Gorinchem College van burgemeester en wethouders
24-06-2009 Gemeente Hardinxveld-Giessendam College van burgemeester en wethouders
24-06-2009 Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht College van burgemeester en wethouders
24-06-2009 Gemeente Papendrecht College van burgemeester en wethouders
24-06-2009 Gemeente Sliedrecht College van burgemeester en wethouders
24-06-2009 Gemeente Zwijndrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Molenlanden College van burgemeester en wethouders
01-01-2022 Gemeente Hoeksche Waard College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam heeft tot doel:

a. de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing, de geneeskundige hulpverlening (bij ongevallen en rampen), met behoud van lokale verankering, bestuurlijk en operationeel op regionaal niveau binnen het samenwerkingsgebied te integreren, teneinde een doelmatige en slagvaardige hulpverlening te verzekeren, mede op basis van een gecoördineerde voorbereiding;

b. een platform voor samenwerking te zijn voor aan hulpverlening gelieerde diensten, partners dan wel organisaties en andere openbare lichamen.

Grondslagen (9)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (7)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Afkorting VRZHZ
Datum van oprichting 24-06-2009
Telefoon (088) 636 50 00 (algemeen)
Internet https://www.zhzveilig.nl (algemeen)
E-mail mail@vrzhz.nl (voor klachten)
Contactpagina https://www.zhzveilig.nl/vrzhz/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?