Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 30-07-2019 t/m heden

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 06-12-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 06-12-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 06-12-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 13101
3507 LC Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst regio Utrecht
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst regio Utrecht
Beleidsterreinen natuur en milieu

Bevoegdheden

Artikel 20

Onverminderd het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de overige toepasselijke wet- en regelgeving, gelden voor de opdracht tot uitvoering van taken en bevoegdheden door de gemeenten aan de Omgevingsdienst, anders dan de taken en bevoegdheden die reeds op grond van artikel 18 door de Omgevingsdienst zullen worden uitgevoerd respectievelijk uitgeoefend, de volgende voorschriften:

a. Opdracht tot uitvoering van taken en bevoegdheden door de gemeenten dan wel een gemeente aan de Omgevingsdienst kan plaatsvinden op voorstel van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur of één of meer gemeenten.

b. het dagelijks bestuur voert daartoe overleg met de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en eventueel met andere daarvoor in aanmerking komende besturen, instellingen, diensten en personen.

c. het dagelijks bestuur werkt de beoogde opdracht uit en legt die vast in een concept-besluit, voorzien van een financiële onderbouwing als bedoeld in de artikelen 30 en 31, en van een regeling van de inhoudelijke en personele gevolgen, ter vaststelling door het algemeen bestuur.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
24-05-2012 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente De Ronde Venen College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Oudewater College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Renswoude College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Veenendaal College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Woerden College van burgemeester en wethouders
24-05-2012 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders
11-07-2015 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders
30-07-2019 Gemeente Vijfheerenlanden College van burgemeester en wethouders

Doel

De Omgevingsdienst behartigt, met inachtneming van hetgeen hierover in de regeling is bepaald, de belangen van de gemeenten tezamen en van elke deelnemende gemeente afzonderlijk op het gebied van omgeving in de ruimste zin, voor zover de bevoegdheid daartoe de gemeente toekomt en aan de Omgevingsdienst gemandateerd is.

De Omgevingsdienst draagt zorg voor een organisatie ter behartiging van de in lid 1 genoemde belangen en van de ter uitvoering daarvan opgedragen en overeengekomen taken.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (3)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst regio Utrecht
Afkorting ODRU
Datum van oprichting 24-05-2012
Telefoon (088) 022 50 00 (algemeen)
Internet https://www.odru.nl (algemeen)
E-mail info@odru.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.odru.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?