Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 23-03-2019 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 30-08-2022 Op 19-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 30-08-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Spoorlaan 181
5038 CB Tilburg
Postadres Postbus 75
5000 AB Tilburg

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | stoffen,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit

Bevoegdheden

Artikel 3 Bevoegdheden

  1. De Omgevingsdienst heeft geen verordenende bevoegdheid overgedragen gekregen van de deelnemers.

  2. Het algemeen bestuur heeft een eigen verordenende bevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet juncto artikel 216 en 217 Provinciewet, de vaststelling van de organisatieverordening en de vaststelling van de arbeidsvoorwaardenverordeningen als bedoeld in artikel 125 Ambtenarenwet.

  3. Het algemeen bestuur en dagelijks bestuur hebben voorts verordenende en regelgevende bevoegdheid met betrekking tot de aangelegenheden die de bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst betreffen.

  4. Het algemeen bestuur kan met inachtneming van de hoofdstukken VIII en IX van de wet een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van de Omgevingsdienst enkel op het gebied van de ondersteunende processen. Het algemeen bestuur gaat niet over tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling dan nadat tenminste twee derde van het aantal deelnemers met het aangaan van de regeling heeft ingestemd. Onder het treffen van een gemeenschappelijke regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling.

  5. Het algemeen bestuur is bevoegd te besluiten tot de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daaraan ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van de Omgevingsdienst enkel op het gebied van de ondersteunende processen op voorwaarde dat de raden en Provinciale Staten vooraf in de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen besluit aan het algemeen bestuur kenbaar te maken.

  6. Het dagelijks bestuur kan enkel op basis van de door de heffingsambtenaren van de deelnemers verleende externe mandaten leges innen voor het op aanvraag door de Omgevingsdienst leveren van diensten en het uitvoeren van taken voor derden. De leges worden vastgesteld op basis van de door iedere deelnemer gehanteerde norm. De leges komen ten goede aan de betrokken deelnemer.

Deelnemende organisaties (26)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2013 Gemeente Alphen-Chaam College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Baarle-Nassau College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Bergen op Zoom College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Breda College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Dongen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Drimmelen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Etten-Leur College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Geertruidenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Gilze en Rijen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Goirle College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Halderberge College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Heusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Hilvarenbeek College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Loon op Zand College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Moerdijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Oisterwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Oosterhout College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Roosendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Rucphen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Steenbergen College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Tilburg College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Waalwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Woensdrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Gemeente Zundert College van burgemeester en wethouders
01-01-2013 Provincie Noord-Brabant Gedeputeerde staten
01-01-2019 Gemeente Altena College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en leefomgeving van de regio Midden- en West-Brabant.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Datum van oprichting 01-01-2013
Telefoon (013) 206 01 00 (algemeen)
Internet https://www.omwb.nl (algemeen)
E-mail info@omwb.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.omwb.nl/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?