Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

Gemeenschappelijke regeling

Adresgegevens

Bezoekadres Vondellaan 55
2332 AA Leiden
Postadres Postbus 159
2300 AD Leiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst West-Holland
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst West-Holland
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water

Bevoegdheden

Artikel 6

 1. Aan het bestuur van de omgevingsdienst komen, onverminderd het bepaalde in artikel 25, ter behartiging van de belangen waarvoor de regeling is getroffen, de volgende taken en bevoegdheden toe:

  1. het verrichten van adviserende, ondersteunende en voorbereidende werkzaamheden op het gebied van het omgevingsrecht en de uitvoering van programma’s en projecten op het gebied van de omgeving;

  2. het namens de colleges van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de deelnemende gemeenten en voor zover daartoe mandaat is verleend, uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende wetten toebedeelde taken en bevoegdheden:

  3. -­Monumentenwet 1988;

   -­Ontgrondingenwet;

   -­Wet inzake de luchtverontreiniging;

   -­Waterwet;

   -­Wet milieubeheer;

   -­Wet geluidhinder;

   -­Wet bodembescherming

   -­Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

   -­Wet ruimtelijke ordening;

   -­Woningwet;

   -­Drank- en Horecawet;

   -­Gemeentewet;

   -­Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

  4. het namens de colleges van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester van de deelnemende gemeenten tevens uitvoeren van taken op grond van andere wet- en regelgeving dan genoemd in het eerste lid, onder b, voor zover daartoe mandaat is verleend.

  5. de taken en bevoegdheden zoals bedoeld in onderdeel a, b en c worden uitgevoerd met inachtneming van het door de betreffende gemeente dan wel het algemeen bestuur van de omgevingsdienst vastgestelde beleid.

  6. het namens gedeputeerde staten en voor zover daartoe mandaat is verleend uitvoeren van de volgende taken en bevoegdheden, met inachtneming van het door de provincie vastgestelde beleid:

  7. 1° de taken en bevoegdheden als bedoeld in het eerste lid, onder b, voor zover gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn;

   2° taken op grond van andere wet- en regelgeving dan onder b genoemd.

 2. Voor zover bij de mandaatverlening niet anders is bepaald kan ten aanzien van de aan de directeur van de omgevingsdienst in mandaat toekomende taken en bevoegdheden ondermandaat worden verleend.

 3. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen ter bescherming van de omgeving en het milieu, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in eerste lid gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het in werking treden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in de genoemde artikelleden aan de directeur van de omgevingsdienst zijn opgedragen.

Artikel 7

 1. De omgevingsdienst is bevoegd tot het verrichten van diensten, voor zover deze vallen binnen het kader van de in artikel 5 vermelde belangen, voor andere dan de deelnemende gemeenten en/of derden, met een publiekrechtelijke taak en/of bevoegdheid.

 2. Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in het eerste lid wordt genomen door het dagelijks bestuur en vermeldt de wijze van kostenverrekening en de overige voorwaarden.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
27-12-2000 Gemeente Hillegom Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Kaag en Braassem Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Katwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Leiden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Leiderdorp Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Lisse Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Nieuwkoop Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Noordwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Oegstgeest Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Teylingen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Gemeente Zoeterwoude Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
27-12-2000 Provincie Zuid-Holland Gedeputeerde staten
14-11-2016 Gemeente Voorschoten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

De ODWH staat voor duurzaamheid, veiligheid en verbetering van de leefomgeving. Zij neemt omgevingsbeschikkingen, ziet toe op naleving van de milieuwetgeving, geeft milieuadvies aan gemeenten en informeert inwoners en bedrijven op het gebeid van milieu in opdracht van gemeenten en andere overheden.

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst West-Holland
Afkorting ODWH
Datum van oprichting 27-12-2000
Telefoon (071) 408 31 00 (algemeen)
Fax (071) 408 31 01
Internet https://www.odwh.nl (algemeen)
E-mail info@odwh.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.odwh.nl/Contact/Contact_met_de_Omgevingsdienst

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?