Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 18-03-2024 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 05-04-2024 Op 05-04-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 05-04-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Schuttersveld 9
2316 XG Leiden
Postadres Postbus 558
2300 AN Leiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Samenwerkingsvorm Bedrijfsvoeringsorganisatie
Bevoegdheidsverkrijging Mandaat
Bronhouder Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Archiefzorgdrager Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland

Bevoegdheden

Artikel 4. Taken en bevoegdheden

4.1 Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen is de Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland belast met uitvoering van de volgende taken in het kader van de Jeugdwet:

(a) Het uitvoeren van contractmanagement, contractbeheer, financiële administratie en betalingen voor regionale jeugdhulp en gespecialiseerde jeugdhulp;

(b) Het namens elke deelnemer optreden als budgethouder, het accorderen van facturen en verantwoordingen op basis van toetsing aan de gesloten overeenkomsten met de aanbieders en zodanig dat de deelnemers daarmee aan de voor hen geldende verantwoordingsvereisten kunnen voldoen;

(c) Het namens de deelnemende gemeenten verzorgen van de digitale uitwisseling van iJW-berichten met aanbieders conform de landelijke i-standaarden. Daarbij wordt tevens de woonplaats van jeugdigen en hun ouders/verzorgers getoetst in de Basisregistratie Personen (BRP) van de opdrachtgevende deelnemer;

(d) Het namens de deelnemende gemeenten verzorgen van de Jeugdbeschermingstafel, met inachtneming van de daartoe door de deelnemers vastgestelde beleidsmatige kaders.

(e) leveren van een bijdrage en advies bij de verantwoordingscyclus waaronder het genereren van adequate managementinformatie en informatie voor de planning en controlcyclus;

(f) het archiveren op basis van de Archiefwet van alle relevante (contract)stukken inzake de in dit artikel vermelde taken inclusief archieven betreffende taken die door rechtsvoorganger(s) zijn gevormd;

(g) gevraagd en ongevraagd adviseren aan gemeenten over beleidsontwikkeling die de uitvoering betreffen;

(i) en bovenstaande taken op andere beleidsvelden in het Sociaal domein als gemeenten daartoe besluiten.

(j) en bovenstaande taken op gebied van Maatschappelijke Zorg als gemeenten daartoe besluiten.

4.2 De colleges:

(a) delegeren geen bevoegdheden aan het bestuur

(b) mandateren de bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van de in het eerste lid genoemde taken aan het bestuur en de secretaris-directeur.

4.3 In uitvoering van de haar opgelegde taken en bevoegdheden worden de bepalingen van het Samenwerkingshandvest Governance Jeugdhulp Holland Rijnland door de Serviceorganisatie in acht genomen.

Deelnemende organisaties (13)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
16-03-2022 Gemeente Alphen aan den Rijn College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Hillegom College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Kaag en Braassem College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Katwijk College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Leiden College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Leiderdorp College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Lisse College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Nieuwkoop College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Noordwijk College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Oegstgeest College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Teylingen College van burgemeester en wethouders
16-03-2022 Gemeente Zoeterwoude College van burgemeester en wethouders
18-03-2024 Gemeente Voorschoten College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling behartigt de belangen van de deelnemers met het oog op een goede, doelmatige uitvoering van bedrijfsvoeringstaken in het kader van Jeugdwet voor zover het betreft:

(a) Regionale jeugdhulp in het gedwongen kader;

(b) Gespecialiseerde jeugdhulp.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Serviceorganisatie Zorg Holland Rijnland
Datum van oprichting 16-03-2022
Telefoon (071) 523 90 70 (algemeen)
Internet https://serviceorganisatiezorghollandrijnland.nl/ (algemeen)
E-mail secretariaat@so-zorghollandrijnland.nl (algemeen)
Contactpagina https://serviceorganisatiezorghollandrijnland.nl/over-serviceorganisatie-zorg/

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?