Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2022 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 26-04-2023 Op 07-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 26-04-2023 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raiffeisenstraat 18
5611 CH Eindhoven
Postadres Postbus 985
5600 AZ Eindhoven

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Metropoolregio Eindhoven
Archiefzorgdrager Metropoolregio Eindhoven

Bevoegdheden

Bevoegdheden Artikel 5

 1. Onverminderd de rechtstreeks door de wet aan haar toegekende bevoegdheden, is het bestuur van de Metropoolregio ter uitoefening van haar taken, genoemd in artikel 4, eerste lid, bevoegd:

  1. Algemeen verbindende voorschriften te geven omtrent:

   • het instellen en beheren van regionale investerings- en stimuleringsfondsen;

   • de eigen organisatie en bedrijfsvoering.

  2. Een regionale agenda vast te stellen.

  3. Het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daarvan, onverminderd het bepaalde in artikel 31a van de wet.

  4. Een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en andere openbare lichamen vast te stellen en te wijzigen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke gemeenschappelijke regeling.

  5. Met één of meer gemeenten samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot ondersteunende dienstverlening.

 2. De bevoegdheden die het bestuur van de Metropoolregio heeft ter uitoefening van de taken als bedoeld in artikel 4, tweede lid, luiden als volgt:

  1. Landgoed Gulbergen: het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen als grondeigenaar van het landgoed en het doen van uitgaven uit het fonds en de voorzieningen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, aanhef en onder a.

  2. Vereniging van contractanten: het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, genoemd in de onderliggende overeenkomst met de gemeenten en afvalorganisaties.

 3. De bevoegdheden van het bestuur behorende bij de taken als bedoeld in artikel 4, derde lid, zijn;

  1. Het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 voor de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van alle bestuursorganen van de gemeenten die naar de regionale archiefbewaarplaats(en) zijn overgebracht.

  2. Het aanwijzen van de gemeentelijke archiefbewaarplaats(en) als bedoeld in artikel 31 van de Archiefwet 1995. Aan deze bevoegdheid wordt uitvoering gegeven door het aanwijzen van één of meer regionale archiefbewaarplaatsen.

  3. Het benoemen, schorsen en ontslaan van een gemeentearchivaris als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de Archiefwet 1995, in de persoon van een streekarchivaris.

  4. Het vaststellen van een verordening als bedoeld in de Archiefwet, met betrekking tot het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten door de streekarchivaris. Onder het toezicht valt ook het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van gemeenschappelijke organen en/of de organen van openbare lichamen, voor zover dat toezicht door een voorziening of het ontbreken daarvan bij een deelnemende gemeente berust.

  5. Het heffen van rechten ter zake van het genot van door of vanwege het RHCe geleverde diensten aan particulieren.

 4. Het bepaalde in het derde lid, is niet van toepassing op de gemeente Gemert-Bakel.

Deelnemende organisaties (21)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Asten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Bergeijk College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Best College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Bladel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Cranendonck College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Deurne College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Eersel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Eindhoven College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Geldrop-Mierlo College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Gemert-Bakel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Heeze-Leende College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Helmond College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Laarbeek College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Oirschot College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Reusel-De Mierden College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Someren College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Son en Breugel College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Valkenswaard College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Veldhoven College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Waalre College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

Het doel van de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Daartoe organiseert de Metropoolregio een adequate vorm van samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen overheid en maatschappelijke partners ter behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s, zoals nader uitgewerkt in een regionale agenda (ruimte en wonen, landelijk gebied, mobiliteit, economie, energietransitie).

Grondslagen (3)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Metropoolregio Eindhoven
Afkorting MRE
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon (040) 259 45 94 (algemeen)
Internet https://metropoolregioeindhoven.nl (algemeen)
E-mail info@metropoolregioeindhoven.nl (algemeen)
Contactpagina https://metropoolregioeindhoven.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?