Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2015 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-05-2024 Op 30-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Westersingel 12
3014 GN Rotterdam
Postadres Postbus 21012
3001 AA Rotterdam

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2014
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Archiefzorgdrager Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Beleidsterreinen cultuur en recreatie | recreatie,
economie | handel,
economie | ondernemen,
organisatie en bedrijfsvoering,
sociale zekerheid | arbeidsongeschiktheid en werkloosheid,
verkeer | openbaar vervoer,
verkeer | rail- en wegverkeer

Bevoegdheden

Artikel 3:3 Bevoegdheidsverdeling

 1. Aan het algemeen bestuur komen alle bevoegdheden toe, voor zover deze niet bij of krachtens de wet of bij of krachtens deze regeling aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn toegekend.

 2. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het voeren van het dagelijks bestuur, tenzij bij of krachtens de wet anders bepaald.

 3. Het algemeen bestuur stelt de bevoegdheid van het dagelijks bestuur vast tot het procederen in kort geding, het voegen in strafzaken, het spoedheidshalve instellen van bezwaar en beroep, het instellen van incidenteel beroep daaronder begrepen, het verzoeken van een voorlopige voorziening en het verrichten van (rechts-)handelingen ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit, en kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen bestuur overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daartegen verzet. Artikel 156 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

 4. De voorzitter vertegenwoordigt de Metropoolregio in en buiten rechte.

Artikel 3:4 Bevoegdheden Verkeer en Vervoer

 1. Het dagelijks bestuur voert de in het Besluit Vervoersregio genoemde bevoegdheden uit voor het bij dat besluit bepaalde territoir.

 2. Aan het algemeen bestuur is overgedragen de bevoegdheid een subsidieverordening op te stellen in het kader van verkeer en vervoer.

Artikel 3:7 Overige bevoegdheden

 1. De Metropoolregio komen alle bevoegdheden toe die het openbaar lichaam van rechtswege bezit om als rechtspersoon aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen.

 2. Voor alle van de in artikel 3:1 genoemde belangen, taken en bevoegdheden is de Metropoolregio bevoegd tot:

  1. het reageren op rijks- en provinciale nota’s en plannen die voor het territoir van belang zijn;

  2. het vertegenwoordigen van de Metropoolregio in overlegsituaties, en

  3. het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies.

Deelnemende organisaties (23)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Albrandswaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Barendrecht Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Brielle Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Capelle aan den IJssel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Delft Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Den Haag Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Hellevoetsluis Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Krimpen aan den IJssel Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Lansingerland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Maassluis Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Midden-Delfland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Nissewaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Pijnacker-Nootdorp Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Ridderkerk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Rijswijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Rotterdam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Schiedam Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Vlaardingen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Wassenaar Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Westland Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Westvoorne Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
01-01-2015 Gemeente Zoetermeer Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag werken 23 gemeenten aan het versterken van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. De gezamenlijke inzet is om te zorgen voor een welvarende regio waar mensen prettig kunnen leven. De gemeenten werken samen aan zichtbare resultaten en organiseren vitale netwerken die bijdragen aan welvaart en welzijn in de metropoolregio. Een goede toekomst voor de mensen die hier, nu en in de toekomst, wonen en werken. Daar gaat het om.

Grondslagen (5)

Instellingsbesluiten (1)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Afkorting MRDH
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon (088) 544 51 00 (algemeen)
Internet https://mrdh.nl (algemeen)
E-mail informatie@mrdh.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?