Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-09-2017 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 29-11-2022 Op 15-04-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 29-11-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 48b
1948 LC Beverwijk
Postadres Postbus 325
1940 AH Beverwijk

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Omgevingsdienst IJmond
Archiefzorgdrager Omgevingsdienst IJmond

Bevoegdheden

Artikel 16 Taken en bevoegdheden dienst

  1. De deelnemers uit de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen dragen bij deze regeling de bevoegdheden beschreven in Bijlage I bij deze regeling aan het algemeen bestuur over.

  2. Deelnemers en derden als bedoeld in artikel 18 kunnen aan het dagelijks bestuur onderscheidenlijk de directeur mandaat verlenen ter uitvoering van de bevoegdheden van de betreffende deelnemer.

  3. Het nemen van zelfstandige besluiten op verzoeken om schadevergoedingen die veroorzaakt zouden zijn binnen het kader van de uitoefening van de onder de leden 1 en 2 van dit artikel genoemde bevoegdheden, is aan de deelnemers voorbehouden. Het nemen van deze besluiten wordt noch aan de bestuursorganen van de dienst overgedragen, noch opgedragen.

  4. De dienst voert voor de deelnemers in ieder geval het basistakenpakket uit en kan daarnaast ook het milieutakenpakket en/of plustaken uitvoeren. Bijlage I benoemt welke taken de dienst uitvoert.

  5. Voor een uitbreiding van de door de dienst uit te voeren taken en/of van de aan de dienst overgedragen bevoegdheden, is de goedkeuring van de raad, onderscheidenlijk provinciale staten van de betreffende deelnemer, alsmede unanieme instemming van zowel het dagelijks bestuur als het algemeen bestuur vereist.

  6. Na besluitvorming als bedoeld in het vijfde lid wordt Bijlage I bij deze regeling aangepast zonder dat sprake is van een wijziging als bedoeld in artikel 37 van deze regeling.

  7. Een deelnemer kan een verzoek tot vermindering van het takenpakket schriftelijk ter kennis brengen van de dienst, hetgeen wordt gelijkgesteld met een verzoek tot gedeeltelijke uittreding voor wat betreft deze taken zoals bedoeld in artikel 36 van de regeling.

  8. Het voorgaande lid is niet van toepassing, wanneer wijzigingen in nationale en bovennationale wet- en regelgeving nopen tot wijzigingen in de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van het takenpakket.

Deelnemende organisaties (15)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2015 Gemeente Beverwijk College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Haarlem College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Heemskerk College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Purmerend College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Uitgeest College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Gemeente Velsen College van burgemeester en wethouders
01-01-2015 Provincie Noord-Holland Gedeputeerde staten
01-09-2017 Gemeente Bloemendaal College van burgemeester en wethouders
01-09-2017 Gemeente Edam-Volendam College van burgemeester en wethouders
01-09-2017 Gemeente Heemstede College van burgemeester en wethouders
01-09-2017 Gemeente Landsmeer College van burgemeester en wethouders
01-09-2017 Gemeente Oostzaan College van burgemeester en wethouders
01-09-2017 Gemeente Waterland College van burgemeester en wethouders
01-09-2017 Gemeente Wormerland College van burgemeester en wethouders
01-09-2017 Gemeente Zandvoort College van burgemeester en wethouders

Doel

Het openbaar lichaam is primair ingesteld in het belang van het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in het samenwerkingsgebied.

Grondslagen (11)

Instellingsbesluiten (10)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Omgevingsdienst IJmond
Datum van oprichting 01-01-2015
Telefoon (0251) 26 38 63 (algemeen)
Fax (0251) 26 38 88
Internet https://www.odijmond.nl (algemeen)
https://www.odijmond.nl/over-ons/contact/reageer (contact)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?