Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 26-05-2022 t/m heden

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 30-05-2024 Op 30-05-2024 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 30-05-2024 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rooseveltstraat 4a
2321 BM Leiden
Postadres Postbus 1123
2302 BC Leiden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Hollands Midden
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Hollands Midden
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | veiligheid

Bevoegdheden

Artikel 5 Taken en bevoegdheden

 1. Ter behartiging van de in artikel 4 genoemde gemeenschappelijke belangen is de Veiligheidsregio belast van de uitvoering van de volgende taken en bevoegdheden:

  1. het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises;

  2. het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises;

  3. het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg;

  4. het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing;

  5. het instellen en in stand houden van een brandweer;

  6. het instellen en in stand houden van een GHOR;

  7. het voorzien in de meldkamerfunctie;

  8. het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel;

  9. het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder d, e, f, en g genoemde taken.

 2. Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, de uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in lid 1 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze regeling strekten, dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door hun wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot de taken die in het genoemde lid aan het Openbaar Lichaam zijn opgedragen

Artikel 6 Overige bevoegdheden en plichten

Waar in wettelijke regelingen, op grond waarvan de taken aan de Veiligheidsregio zijn overgedragen, bevoegdheden van regeling en bestuur zijn toegekend aan de gemeente, de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester, of plichten zijn opgelegd, komen die bevoegdheden toe en rusten die plichten op onderscheidenlijk de Veiligheidsregio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter, tenzij de wettelijke regelingen anders bepalen een en ander behoudens hetgeen bepaald is in artikel 30, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Deelnemende organisaties (18)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
08-10-2010 Gemeente Alphen aan den Rijn Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Gouda Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Hillegom Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Kaag en Braassem Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Katwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Krimpenerwaard Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Leiden Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Leiderdorp Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Lisse Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Nieuwkoop Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Noordwijk Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Oegstgeest Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Teylingen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Voorschoten Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Waddinxveen Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Zoeterwoude Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad
08-10-2010 Gemeente Zuidplas Burgemeester,
College van burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad

Doel

In de Veiligheidsregio Hollands Midden bereiden politie, brandweer, GHOR en gemeenten zich samen met partners voor op risico's, rampen en crises. Dit doen zij bijvoorbeeld door in een vroeg stadium mee te denken bij de aanleg van wegen en woonwijken. Door het opstellen van plannen om incidenten te bestrijden. Afspraken te maken met partners, zoals de waterschappen, drinkwaterbedrijven, defensie en reddingsbrigades. Functionarissen op te leiden, te trainen en te oefenen, zodat zij voorbereid zijn op hun taak.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (2)

Wettelijke grondslagen (2)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Hollands Midden
Afkorting VRHM
Datum van oprichting 08-10-2010
Telefoon (088) 246 50 00 (algemeen)
Fax (088) 246 50 01
Internet https://www.vrhm.nl (algemeen)
E-mail info@brandweer.vrhm.nl (algemeen)

Wijzigingsgeschiedenis (2)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?