Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leeuwarden (Leeuwarden)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 06-05-2022 Op 06-05-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 06-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH LEEUWARDEN
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 21000
8900 JA LEEUWARDEN
Telefoon 14 058 (algemeen)
Internet http://www.leeuwarden.nl (algemeen)
E-mail gemeente@leeuwarden.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10)

Algemene informatie

Oppervlakte 170,23 km2
Aantal inwoners 122415
Inwoners per km2 719
Plaatsen binnen deze gemeente Alde Leie, Baard, Bears FR, Britsum, Eagum, Easterlittens, Feinsum, Friens, Goutum, Grou, Hempens, Hijum, Hilaard, Huns, Idaerd, Jellum, Jelsum, Jirnsum, Jorwert, Koarnjum, Leeuwarden, Lekkum, Leons, Mantgum, Miedum, Reduzum, Snakkerburen, Stiens, Swichum, Teerns, Warstiens, Warten, Weidum, Wergea, Wirdum FR, Wytgaard

Functies

Burgemeester Dhr. S. van Haersma Buma (CDA)
Fractievoorzitter Mw. J.M.M. Bruijnincx (D66),
Dhr. A.P.W. Reitsma (CDA),
Dhr. J.W. Tuininga (FNP),
Mw. C.C.M. Niesink (ChristenUnie),
Dhr. O.A. van der Galiën (Lijst058),
Mw. F. Molenaar (PAL/GroenLinks),
Mw. E. de Koning (PvdA),
Dhr. K. Oudhuis (Forum voor Democratie),
Dhr. S. Klaver (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Dhr. M.E. Visser (VVD)
Gemeentesecretaris Dhr. E. de Jong
Locoburgermeester Dhr. H.G. de Haan (PvdA)
Raadsgriffier Dhr. F. van der Heide
Raadslid Dhr. A.P.W. Reitsma (CDA),
Mw. T. Hoedemaker (CDA),
Mw. F.M van der Meulen-Diever (CDA),
Mw. J.B. Atsma (CDA),
Dhr. H. Douwstra (ChristenUnie),
Mw. C.C.M. Niesink (ChristenUnie),
Dhr. J.A. Magré (D66),
Mw. J. de Boer (FNP),
Mw. J.M.M. Bruijnincx (D66),
Mw. H. Roorda (FNP),
Dhr. J.W. Tuininga (FNP),
Dhr. K. Oudhuis (Forum voor Democratie),
Mw. L. Veldstra (FNP),
Dhr. S. Klaver (Gemeentebelangen Leeuwarden),
C. Okkema (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Mw. R. Spithoff-Postma (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Mw. V. Tiemersma (Gemeentebelangen Leeuwarden),
Dhr. A.W. Dragstra (GroenLinks),
Dhr. O.A. van der Galiën (Lijst058),
Mw. T. van der Meulen (GroenLinks),
Dhr. E. Stellingwerf (GroenLinks),
Dhr. W.E. Astro (PAL/GroenLinks),
Mw. C. Runhart (Lijst058),
Mw. F. Molenaar (PAL/GroenLinks),
Dhr. C. Wijnstra (Lijst058),
Mw. S. Youssef (Groen Links),
Mw. P Vlutters (PAL/GroenLinks),
Dhr. D. Visser (PvdA),
Dhr. A.A. Abdi (PvdA),
Mw. E. de Koning (PvdA),
Mw. L van Santen (PvdA),
Dhr. S. Zarza (PvdA),
Mw. M. Antolovic (PvdA),
Dhr. G. Luik (VVD),
Mw. P. van der Sloot (VVD),
Dhr. M.E. Visser (VVD)
Wethouder Dhr. A. Reitsma (CDA),
Mw. H. Tjeerdema (D66),
Dhr. mr. J.B. Wassink (GroenLinks),
Dhr. H.G. de Haan (PvdA),
Dhr. H. Kuiken (PvdA)

Gemeenteraad (36 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 6
CDA 4
FNP 4
Gemeentebelangen Leeuwarden 4
GroenLinks 3
VVD 3
PAL/GroenLinks 3
Lijst058 3
D66 2
ChristenUnie 2
Groen Links 1
Forum voor Democratie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. CAO Gemeenten
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)