Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 01-01-2019 t/m heden

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 27-10-2021 Op 05-02-2024 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 27-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres Postbus 3154
3502 GD Utrecht

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling VRU
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Attributie,
Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Veiligheidsregio Utrecht
Archiefzorgdrager Veiligheidsregio Utrecht
Beleidsterreinen openbare orde en veiligheid,
openbare orde en veiligheid | criminaliteit,
openbare orde en veiligheid | veiligheid,
zorg en gezondheid

Bevoegdheden

Artikel 3.1 Taken

 1. Aan het bestuur van de veiligheidsregio worden de bevoegdheden, genoemd in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s overgedragen. Voor de wijze van uitoefening van deze bevoegdheden wordt een overeenkomst afgesloten tussen de veiligheidsregio en de gemeenten.

 2. De colleges kunnen, afzonderlijk of tezamen, andere taken of bevoegdheden opdragen of overdragen aan het bestuur van de veiligheidsregio, voor zover deze taken binnen het belang van de regeling vallen, als omschreven in artikel 1.2. Het algemeen bestuur moet instemmen met deze aanvullende overdracht of opdracht van taken of bevoegdheden. De wijze van uitvoering van deze taken wordt in een overeenkomst tussen de veiligheidsregio en de betreffende gemeenten vastgelegd.

 3. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder voor zover zij voor de veiligheidsregio bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van de veiligheidsregio, onverminderd het bepaalde in artikel 93 onderscheidenlijk artikel 96 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 4. Het dagelijks bestuur en de voorzitter gaan niet over tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van het algemeen bestuur. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Het algemeen bestuur beslist niet over de toestemming, dan nadat de raden ten minste acht weken hebben gehad hun zienswijzen omtrent het treffen van de gemeenschappelijke regeling bij het dagelijks bestuur bekend te maken. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de gemeenschappelijke regeling zoals die aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

Artikel 3.2 Bevoegdheden algemeen bestuur

 1. Alle bevoegdheden die niet bij of krachtens de wet of de regeling aan het dagelijks bestuur of de voorzitter zijn opgedragen, berusten bij het algemeen bestuur.

 2. Het algemeen bestuur is in elk geval bevoegd tot:

  1. het geven van kaders over alles wat de veiligheidsregio aangaat, met inbegrip van de samenstelling en omvang van de organisatie;

  2. het vaststellen van het beleidsplan, bedoeld in artikel 14 van de Wet veiligheidsregio’s;

  3. het vaststellen van het risicoprofiel, bedoeld in artikel 15 van de Wet veiligheidsregio’s;

  4. het vaststellen van het crisisplan, bedoeld in artikel 16 van de Wet veiligheidsregio’s, en

  5. het vaststellen van een beleidsnotitie omtrent de bevoegdheden bedoeld in het vierde lid en in artikel 3.1, derde en vierde lid.

 3. Het algemeen bestuur besluit over dienstverlening door de veiligheidsregio aan anderen dan de gemeenten. Het algemeen bestuur kan kaders stellen ten behoeve van de door het dagelijks bestuur te sluiten overeenkomsten met gemeenten of anderen dan de gemeenten.

 4. Het algemeen bestuur besluit slechts tot de oprichting van of de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties, en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang, onverminderd het bepaalde in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 5. Het algemeen bestuur stelt in elk geval de volgende regelingen op:

  1. de financiële verordening, bedoeld in artikel 212 van de Gemeentewet;

  2. de financiële controleverordening, bedoeld in artikel 213 van de Gemeentewet;

  3. de bijdrageverordening, bedoeld in artikel 4.2a, derde lid;

  4. het reglement van orde, bedoeld in artikel 2.6, eerste lid;

  5. het model voor de overeenkomst, bedoeld in artikel 3.1, eerste en tweede, lid;

  6. een reglement voor de behandeling van een bezwaar als bedoeld in artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, en

  7. een reglement voor de behandeling van een klacht als bedoeld in artikel 9:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3.3 Overdracht

 1. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich daar tegen verzet. Het algemeen bestuur stelt daartoe een delegatiebesluit vast.

 2. Het algemeen bestuur kan in elk geval niet overdragen de bevoegdheden genoemd in artikel 33a, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de bevoegdheden, bedoeld in artikel 3.2, tweede lid.

Artikel 3.5 Bevoegdheden dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur is, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, in ieder geval bevoegd:

a. het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het algemeen bestuur of de voorzitter hiermee is belast;

b. beslissingen van het algemeen bestuur voor te bereiden en uit te voeren;

c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de veiligheidsregio;

d. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, met uitzondering van de algemeen directeur bedoeld in artikel 2.13;

e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de veiligheidsregio te besluiten, met uitzondering van besluiten tot oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;

f. te besluiten namens de veiligheidsregio, het dagelijks bestuur of het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het algemeen bestuur, voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist.

Artikel 3.6 Mandaat

Het dagelijks bestuur kan een of meer leden van het dagelijks bestuur machtigen tot uitoefening van een of meer van zijn bevoegdheden, tenzij de regeling waarop de bevoegdheid steunt zich daartegen verzet.

Deelnemende organisaties (26)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-2006 Gemeente Amersfoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Baarn College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Bunnik College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Bunschoten College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente De Bilt College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente De Ronde Venen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Eemnes College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Houten College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente IJsselstein College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Leusden College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Lopik College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Montfoort College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Nieuwegein College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Oudewater College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Renswoude College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Rhenen College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Soest College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Utrecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Utrechtse Heuvelrug College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Veenendaal College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Wijk bij Duurstede College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Woerden College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Woudenberg College van burgemeester en wethouders
01-01-2006 Gemeente Zeist College van burgemeester en wethouders
01-01-2011 Gemeente Stichtse Vecht College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Vijfheerenlanden College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling wordt getroffen ter behartiging van de volgende belangen van de gemeenten:

a. De brandweerzorg, bedoeld in artikel 2 en 3, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s;

b. de rampenbestrijding en crisisbeheersing, en

c. de geneeskundige hulpverlening.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (4)

Wettelijke grondslagen (4)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Veiligheidsregio Utrecht
Afkorting VRU
Datum van oprichting 01-01-2006
Telefoon (088) 878 10 00 (algemeen)
Internet https://www.vru.nl (algemeen)
https://www.vru.nl/contactformulier (contactformulier)
E-mail info@vru.nl (algemeen)
facturen@vru.nl (factuuradres)
Contactpagina https://www.vru.nl/contactformulier

Wijzigingsgeschiedenis (3)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?