Berichten over uw buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Marrekrite

Gemeenschappelijke regeling

Geldend van 23-03-2017 t/m heden

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 12-05-2022 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 05-12-2022) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 12-05-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Lytse Súdein 12
8624 TT Uitwellingerga
Postadres Lytse Súdein 12
8624 TT Uitwellingerga

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Marrekrite
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite
Archiefzorgdrager Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite

Bevoegdheden

Artikel 4 Taken openbaar lichaam

 1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen oefent het openbaar lichaam de volgende taken uit:

  Het bevorderen van waterrecreatie door:

  1. het tot stand brengen, beheren en onderhouden van voldoende vrije aanlegplaatsen midden in de natuur.

  2. het zorgdragen voor een goede spreiding van de aanlegplaatsen.

  3. het ophalen van recreatieafval bij de aanlegplaatsen.

  4. Het bevorderen van landrecreatie door:

  5. het tot stand brengen, beheren en onderhouden van bewegwijzering van recreatieve routestructuren.

  6. het beheren en coördineren van recreatieve routes in de digitale routedatabase.

  7. Advisering en ontwikkeling (water- en landrecreatie):

  8. advisering over uniforme brug- en sluisbediening.

  9. het geven van voorlichting, het ontwerpen van plannen en het verstrekken van adviezen.;

  10. het gevraagd en ongevraagd (doen) uitvoeren van onderzoek.

  11. het initiëren, coördineren en organiseren van werkgroepen, (innovatieve) projecten en initiatieven.

 2. De taken als bedoeld in het eerste lid worden zo veel als mogelijk uitgevoerd in afstemming met de betreffende deelnemer(s) en voorts met inachtneming van het door de bestuursorganen van de provincie en de deelnemende gemeenten vastgestelde beleid, beleidsregels en instructies.

 3. De Marrekrite is bevoegd tot het ten behoeve van derden verrichten van diensten op het terrein van het beheer en onderhoud ten behoeve van water- en landrecreatie, voor zover het dagelijks bestuur daarin bewilligt.

Deelnemende organisaties (14)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
01-01-1957 Gemeente Achtkarspelen College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente De Fryske Marren College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Heerenveen College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Opsterland College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Smallingerland College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Súdwest-Fryslân College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Tytsjerksteradiel College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Gemeente Weststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-01-1957 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten
01-01-2018 Gemeente Waadhoeke College van burgemeester en wethouders
01-01-2019 Gemeente Noardeast-Fryslân College van burgemeester en wethouders

Doel

De Marrekrite behartigt binnen de opgedragen taken de gemeenschappelijke belangen van de colleges, met als doel een evenwichtige en gecoördineerde ontwikkeling van de recreatie in de provincie Fryslân, rekening houdende met de belangen van natuur en landschap.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Recreatieschap voor het Friese water en land de Marrekrite
Alternatieve naam Marrekrite
Datum van oprichting 01-01-1957
Telefoon (0515) 74 56 00 (algemeen)
Internet https://www.marrekrite.frl (algemeen)
E-mail info@marrekrite.frl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?