Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Gemeenschappelijke regeling

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 03-05-2018 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 03-05-2018) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 03-05-2018 doorgevoerd.
Geldend van 01-05-2014 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Provincie Fryslân
Postadres Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden
Telefoon (0566) 75 03 00 (algemeen)
Internet https://www.fumo.nl (algemeen)
E-mail info@fumo.nl (algemeen)

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing mei 2014
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Archiefzorgdrager Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Het uitvoering geven aan het doel van de regeling. Het uitvoeren van adviserende, voorbereidende en uitvoerende taken die behoren tot het zogenoemde Basistakenpakket, het uitvoeren van niet tot het Basistakenpakket behorende adviserende, voorbereidende en uitvoerende taken op het terrein van het milieu- en omgevingsrecht, voor zover de betreffende deelnemer daartoe een besluit heeft genomen, adviserende en voorbereidende taken ten behoeve van bezwaarprocedures, administratief beroepsprocedures en rechtsgedingen, de advisering over en voorbereiding van besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, het adviseren over en ontwikkelen van strategische en operationele beleidskaders op het terrein van het milieu- en omgevingsrecht en het in stand houden van een Milieualarmnummer. Aan het bestuur van het openbaar lichaam worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen.

Deelnemende organisaties (26)

Datum toetreding Organisatie
25-12-2012 Gemeente Achtkarspelen
25-12-2012 Gemeente Ameland
25-12-2012 Gemeente Dantumadiel
25-12-2012 Gemeente De Fryske Marren
25-12-2012 Gemeente Dongeradeel
25-12-2012 Gemeente Ferwerderadiel
25-12-2012 Gemeente Franekeradeel
25-12-2012 Gemeente Harlingen
25-12-2012 Gemeente Heerenveen
25-12-2012 Gemeente Het Bildt
25-12-2012 Gemeente Kollumerland c.a.
25-12-2012 Gemeente Leeuwarden
25-12-2012 Gemeente Leeuwarderadeel
25-12-2012 Gemeente Littenseradiel
25-12-2012 Gemeente Menameradiel
25-12-2012 Gemeente Ooststellingwerf
25-12-2012 Gemeente Opsterland
25-12-2012 Gemeente Schiermonnikoog
25-12-2012 Gemeente Smallingerland
25-12-2012 Gemeente Súdwest-Fryslân
25-12-2012 Gemeente Terschelling
25-12-2012 Gemeente Tytsjerksteradiel
25-12-2012 Gemeente Vlieland
25-12-2012 Gemeente Weststellingwerf
25-12-2012 Provincie Fryslân
25-12-2012 Wetterskip Fryslân

Doel

De regeling heeft ten doel het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van taken en bevoegdheden op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in ruime zin in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Grondslagen (8)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (5)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Alternatieve naam Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Afkorting FUMO
Datum van oprichting 25-12-2012
Bezoekadres J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Postadres Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden
Telefoon (0566) 75 03 00 (algemeen)
Internet https://www.fumo.nl (algemeen)
E-mail info@fumo.nl (algemeen)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.