Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)

Gemeenschappelijke regeling

Deze regeling heeft geen redacteur en kan niet voldoen aan de Wgr Gemeenschappelijke regelingen zijn wettelijk verplicht om hun gegevens in het GR-register te beheren. Voor de informatie op deze pagina is geen beheerder namens de regeling.

Adresgegevens

Bezoekadres J.W. de Visserwei 10
9001 ZE Grou
Postadres Postbus 3347
8901 DH Leeuwarden

Algemene informatie

Citeertitel Gemeenschappelijke regeling Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing mei 2014
Samenwerkingsvorm Openbaar lichaam
Bevoegdheidsverkrijging Delegatie,
Mandaat
Bronhouder Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Archiefzorgdrager Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Beleidsterreinen economie | energie,
natuur en milieu | afval,
natuur en milieu | bodem,
natuur en milieu | geluid,
natuur en milieu | lucht,
natuur en milieu | natuur- en landschapsbeheer,
natuur en milieu | stoffen,
natuur en milieu | water,
organisatie en bedrijfsvoering,
wonen | bouwen en verbouwen

Bevoegdheden

Artikel 5 Bevoegdheden

  1. Aan het bestuur van het openbaar lichaam worden geen publiekrechtelijke bevoegdheden overgedragen.

  2. Onverminderd het bepaalde in artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen de deelnemers, ter uitvoering van de in artikel 4 genoemde taken, aan het bestuur van het openbaar lichaam mandaat verlenen om in naam van de respectieve bestuursorganen besluiten te nemen, volmacht verlenen tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen of machtiging verlenen tot het verrichten van handelingen die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

  3. Tenzij anders is bepaald kan het bestuur van het openbaar lichaam ten aanzien van de in mandaat, volmacht en machtiging opgedragen taken en bevoegdheden ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen.

  4. Besluiten als bedoeld in het tweede en derde lid worden, onder de zorg van de secretaris/directeur, opgenomen in het Register mandaat, volmacht en machtiging FUMO. Het register is openbaar.

Deelnemende organisaties (26)

Datum toetreding Organisatie Bestuursorgaan
25-12-2012 Gemeente Achtkarspelen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Ameland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Dantumadiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente De Fryske Marren College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Dongeradeel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Ferwerderadiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Franekeradeel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Harlingen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Heerenveen College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Het Bildt College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Kollumerland c.a. College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Leeuwarden College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Leeuwarderadeel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Littenseradiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Menameradiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Schiermonnikoog College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Smallingerland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Terschelling College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Tytsjerksteradiel College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Gemeente Vlieland College van burgemeester en wethouders
25-12-2012 Provincie Fryslân Gedeputeerde staten
25-12-2012 Wetterskip Fryslân Dagelijks bestuur
01-05-2014 Gemeente Ooststellingwerf College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Opsterland College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Súdwest-Fryslân College van burgemeester en wethouders
01-05-2014 Gemeente Weststellingwerf College van burgemeester en wethouders

Doel

De regeling heeft ten doel het behartigen van de belangen van de deelnemers bij de uitvoering van taken en bevoegdheden op het gebied van het milieu- en omgevingsrecht in ruime zin in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, alsmede taken en bevoegdheden op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.

Grondslagen (4)

Instellingsbesluiten (3)

Wettelijke grondslagen (1)

Regionaal samenwerkingsorgaan

Samenwerkingsorgaan Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing
Alternatieve naam Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving
Afkorting FUMO
Datum van oprichting 25-12-2012
Telefoon (0566) 75 03 00 (algemeen)
Internet https://www.fumo.nl (algemeen)
https://www.fumo.nl/contact (contactformulier)
E-mail info@fumo.nl (algemeen)
Contactpagina https://www.fumo.nl/contact

Wijzigingsgeschiedenis (4)

Correcties doorgeven

Bent u van mening dat de informatie op deze pagina incompleet of niet correct is? Aanvullingen of aanpassingen kunt u doorgeven met behulp van het reactieformulier.

Deel uw feedback

Was dit de informatie die u zocht?

Waar bent u precies naar op zoek?

Wat kunnen wij verbeteren?